CO ROBIĆ W PRZYPADKU POŻARU

W przypadku pożaru we własnym domu lub mieszkaniu należy:
− wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne;
− w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, nie otwierać okien;
− jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić
mieszkanie, zamykając drzwi jedynie na klamkę.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112). Po wybraniu numeru alar-mowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego, należy spokojnie i wyraźnie podać:
− swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego przekazywana jest informacja o zdarze-niu;
− adres i nazwę obiektu, w którym powstał pożar;
− co się pali, na którym piętrze;
− czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
Po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgło-szenia.

Największe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu pożaru niesie ze sobą zadymienie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych.